Nyheter

Utsatt tidfesting av MVA ved omtvistede krav

Finansdepartementets forslag om utsatt tidfesting for MVA for omtvistede krav, vil bedre likviditeten for byggmestere. 

Gjeldende regler er at selv om byggherren nekter å betale et krav, plikter fortsatt entreprenøren å innbetale moms på det utestående fakturerte kravet. Dette kan medføre at entreprenører har svært store utlegg for merverdiavgift til staten, samtidig som man ikke får betalt fra byggherre. Dette har i enkelte tilfeller medført store likviditetsproblemer for entreprenøren.

Finansdepartementet har nå foreslått å avhjelpe denne situasjonen gjennom å etablere utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter. Utsatt tidfesting innebærer at det gjøres unntak fra hovedregelen om at moms skal tas med i skattemedlingen for den termin faktura er utstedt.

Den foreslåtte ordningen medfører at tidspunktet for momsinnbetalingen for omtvistede krav utsettes til når kravet er «avklart eller betalt». I praksis innebærer dette at momsen skal innbetales når tvisten har fått sin løsning gjennom enten avtale, i tvisteløsningsapparatet eller gjennom innbetaling.  

Dersom faktura allerede er utstedt og moms innbetalt, og det senere oppstår tvist om kravet, åpner forslaget også for at merverdiavgiften tilbakebetales inntil kravet er avklart.

Forslaget til endring i merverdiforskriften er slik:

§ 15-9-3. Omtvistede krav – tilvirkningskontrakter

Beløp som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget, skal oppgis i skattemeldingen for den termin kravet er avklart eller betalt. Dette gjelder ikke dersom det foreligger interessefellesskap som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-4 mellom debitor og kreditor.

Hvis forslaget blir vedtatt vil denne endringen få virkning for krav som skal medtas i skattemeldingen etter 1. januar 2023. Endringen vil i så fall ikke gjelde for omtvistede krav som er eller skulle vært oppgitt i skattemeldingen før 1. januar 2023.

Byggmesterforbundet er positive til en slik endring i merverdiforskriften.

 

09/11/2022