Nyheter

Totalforbud for bedrifter uten tariffavtale videreføres

Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen med egne fagarbeidere og lærlinger, settes nå i spill, advarer Bygghåndverk Norge.

Innlegg av Frank Ivar Andersen. Bygghåndverk Norge – Leder næringspolitikk og arbeidsliv

Som forventet har flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen nå innstilt på innstramminger av mulighetene for innleie til byggenæringen og stortingsflertallet vil vedta innstillingen neste uke. Dette tross vektige innsigelser gjennom regjeringens høringsrunde tidligere år og stortingskomiteens behandling nå i høst. Med åpne øyne går flertallet inn for innstramminger som i stor grad kunne vært unngått med forsterket tilsyn.

Ytterligere videreføres den diskriminering som bedrifter uten tariffavtale allerede ble påført med virkning fra 2019. Det er fullt forståelig at både NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL) reagerer på innføring av totalforbud mot innleie i Osloregionen. Samtidig vekker det forundring da de i 2018 anbefalte Stortinget at kun bedrifter tilsluttet landsomfattende tariffavtale kunne gis anledning til innleie fra bemanningsselskaper. Dette forsterkes av at BNL nå i 2022 hadde som hovedkrav at allerede innførte innstramminger, må gis anledning til å virke over lengre tid, før man ytterligere strammer til regelverket. Tross advarsler er dette hensyntatt i komiteinnstillingen, ikke bare av flertallet, men også av det største opposisjonspartiet Høyre.

Bygghåndverk Norge vil understreke betydningen av et organisert arbeidsliv, men tariffkoblingen har helt siden det ble åpnet for innleie fra bemanningsbransjen, vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget. I likhet med forslaget fra regjeringen Solberg i 2018, viser lovforslaget fra Støre-regjeringen til mye innleie hos store aktører på større byggeplasser. Det fremstår som et paradoks at de fleste av disse bedriftene har tarifftilknytning. Den ytterligere innstramming som nå vedtas vil kun medføre at ledelsen hos de aktører som har forestått betydelig innleie med fagforeningens godkjennelse, permanent får videreført sin eksklusive rett til innleie. Dette med et tidsbegrenset unntak for Oslo-regionen.

Stortinget vil, tross innspill i høringsrunden, nå videreføre denne konkurransevridningen. Ikke fordi bedriftene er mer seriøse og ikke leier inn fra bemanningsbransjen, men fordi de er tilsluttet en landsomfattende tariffavtale og har avtalt bruk av innleie med sin klubbtillitsvalgt.

Bygghåndverk Norge har som grunnleggende prinsipp å arbeide for retten til fri næringsutøvelse for seriøse og lovlydige bedrifter. Tilbakemeldingene fra mange av bedriftene etter de innstrammingene som ble innført allerede i 2019, er at de har måtte avstå fra å delta i konkurranser. Det burde være åpenbart for alle som arbeider for fri, seriøs og helt lovlig næringsutøvelse at en slik bestemmelse ikke trenger å virke over lengre tid før man ser skadevirkningene.

Bygghåndverk Norge støtter intensjonen om et seriøst arbeidsliv og har både ovenfor regjering og storting kommet med alternative forslag. Dessverre er prestisje, og tro på at man med lov kan gripe inn i organisasjonenes eget ansvar for å sikre oppslutning om partsamarbeidet, viktigere enn næringsfrihet innenfor seriøse og lovlige rammer. Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen rundt om i hele landet med egne fagarbeidere og lærlinger, settes nå i spill.

07/12/2022