Nyheter

Stortingskomité gir full støtte til opplæringskontorene

Byggmesterforbundet er meget tilfreds med at et flertall i stortingets utdannings- og forskningskomité foreslår å videreføre lovfesting av opplæringskontorene og forsterke de som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene. 

Byggmesterforbundet deltok i april i høringsprosessen på Stortinget i forbindelse med Utdannings- og forskningskomitéens behandling av regjeringens stortingsmelding som omhandlet tiltak for økt fullføring av videregående opplæring (Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden).

I høringsinnspillet ga Byggmesterforbundet sin tilslutning til mange av de forslagene som fremkom av meldingen, men var kritisk til at opplæringskontorene ikke var omhandlet. Byggmesterforbundet understreket den viktige rollen de spiller med å sikre gode læringsarenaer for lærlingene når de er ute i bedriftene. I tillegg til å ivareta den enkelte lærlings interesser, avlaster opplæringskontorene bedriftene med å følge opp lærlingene underveis, herunder de utfordringer som kan stå i veien for fullføring av utdanningen. Ovenfor komiteen uttrykte derfor Byggmesterforbundet overraskelse over at opplæringskontorenes viktige rolle i posisjonen mellom skole og arbeidsliv var utelatt som en viktig aktør innenfor yrkesfagutdanningen.

Byggmesterforbundet er derfor meget tilfreds med at komitéens flertall bestående av AP, FrP, SP og SV i innstillingen viser til den funksjonen som opplæringskontorene har som bindeledd mellom skole og lærebedrifter, og som ressurs inn i bedriftene og for rekruttering av lærebedrifter. Flertallet har merket seg NOU 2019:23 Ny opplæringslov, der utvalget har foreslått å oppheve dagens regulering av opplæringskontorene i loven og at kontorene ikke lenger skal kunne godkjennes som lærebedrift. Flertallet mener dette vil svekke opplæringskontorenes mulighet til å medvirke til at opplæringen i bedriftene er kvalitetssikret. Flertallet er sterkt kritisk til utvalgets forslag og at det vil være spesielt krevende med tanke på at opplæringskontorene er svært viktige for at små bedrifter skal kunne påta seg ansvaret for lærlinger og for å sikre læreplasser.

Flertallet i komitéen gir et tydelig signal og fjerner nå usikkerheten om opplæringskontorene når de ovenfor Stortinget fremmer forslag om å be regjeringen videreføre lovfesting av opplæringskontorene og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontorenes funksjon som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene.

Byggmesterforbundet forventer at Stortinget følger opp flertallsinnstillingen og gjennom dette fjerner den usikkerheten som har vært rundt opplæringskontorene og rammevilkårene for yrkesfagutdanningen siden forslaget i NOU om ny opplæringslov ble kjent i desember 2019.

Kontaktperson: 
Avdelingsleder politikk – Frank Ivar Andersen, tlf. 918 93 800, fia@byggmesterforbundet.no 

Artikkelbilde: Tømrerlærlinger på Yrkes-NM, Foto Byggmesterforbundet.

30/05/2021