Nyheter

Royalkledning: Verktøy for standardiserte fraviks-analyser er klart til å tas i bruk

Etter at regjeringen i april endret teknisk forskrift slik at det ble mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på byggeprosjekter med royalimpregnert kledning, har det vært arbeidet med å utvikle verktøy for å utvikle standard fraviksanalyser.

Myndighetenes forutsetninger for regelverksendringen var at det gjennom en analyse, og med eventuelt gjennomførte kompenserende tiltak, kan dokumenteres at funksjonskravene i byggteknisk forskrift er oppfylt. På oppdrag fra Boligprodusentene og tre royalprodusenter, har RISE Fire Research AS gjennomført tester av de branntekniske egenskapene ved trekledninger med ulik behandling. Byggmesterforbundet har bidratt i dette arbeidet gjennom deltagelse i en referansegruppe for prosjektet og også tilført ressurser for øvrig.

Basert på testing og ny kunnskap vil nye boliger nå kunne få sine ordinære ferdigattester som bygger på forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser fra SINTEF. Det understrekes at dette i første omgang gjelder for:

  • Frittliggende eneboliger og fritidsboliger med en boenhet
  • Eneboliger i kjede
  • Rekkehus (dvs. flermannsboliger med kun vertikale leilighetsskiller)

Det gjøres oppmerksom på at man gjennom analysen i enkelte tilfeller må iverksette kompenserende tiltak.

VERKTØYET «BRANNTRYGG»
I prosjektet har Holte AS utarbeidet verktøyet «Branntrygg» som bygger på SINTEFs standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser. Verktøyet «Branntrygg» som er laget for royalbehandlet kledning er en førsteutgave og inntil videre fritt tilgjengelig.

Programmet er enkelt i bruk og kan lastes ned her https://branntrygg.no/

Etter sommerferien vil det arbeides med å utvikle dette videre også for øvrige boligtyper.

Kontaktpersoner i Byggmesterforbundet:
Jens-Morten Søreide, Tlf: 90 93 34 22, jms@byggmesterforbundet.no
Nils Jørgen Brodin, Tlf: 90 66 19 22 njb@byggmesterforbundet.no

 

02/07/2021