Nyheter

Pressemelding 7. oktober 2022 - Statsbudsjettet

Byggmesterforbundet er skuffet over regjeringens holdning til energieffektivisering av eksisterende boliger og bekymret for at statsbudsjettet ikke er tilstrekkelig stramt for å holde renten, prisstigningen og ledigheten nede.  

Samtidig som det settes av 44 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene, bevilges det bare i underkant av en milliard til energitiltak til boliger. Regjeringen har i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet varslet satsning på energieffektivisering av boliger, men innfrir ikke de forventningene som er skapt.

I forslaget til statsbudsjett gis det en god beskrivelse av potensialet for energieffektivisering av eksisterende bygg, men bevilgningene er utilstrekkelige i forhold til den planen Stortinget ba regjeringen utarbeide for å redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030. Den planlagte støtten treffer i liten grad potensialet i utbedring av klimaskallet på eksisterende boliger, gjerne bygget helt frem til slutten av 80-tallet. Dette er boliger som står for 70 prosent av energibruken til oppvarming og som i stor grad vil være i bruk i mange år fremover.

Potensialet i å effektivisere boligmassen også utover 2030 er anslått til 20 TWh, og er et avgjørende bidrag til å bedre energibalansen i Norge. Husholdningene har gjennom de høye energikostnadene fått økt bevissthet om viktigheten av energieffektivisering, og en økonomisk stimulering til dette ville vært et viktig virkemiddel i det grønne skiftet.

Hos bygghåndverksbedriftene registreres en økende bekymring knyttet til markedsutvikling og sysselsetting inn i 2023. Fallende byggemarked og treghet eller stans i reguleringsprosesser forverres nå av ytterligere svekket kjøpekraft og investeringsvilje. Bildet har endret seg raskt og Byggmesterforbundet er bekymret for at regjeringen har for høye forventninger til utsiktene fremover.

Der bygghåndverk har sine største markeder er det viktig at budsjettet stimulerer sysselsetting, og samtidig at det holder den generelle renten og prisveksten nede. Man foreslår å redusere offentlige investeringer i bygg- og anleggssektoren. Hvis dette kan bidra til en økonomi som opprettholder investeringslysten i husholdningene og næringslivet, er det i sum positivt for næringen. Små og mellomstore entreprenør- og håndverksbedrifter rundt om i landet ville dra stor nytte av større bevilgninger og ukompliserte ordninger for støtte til energieffektivisering.

Myndighetene har nå en dobbelt historisk anledning til å energieffektivisere eksisterende bygg med stadig mer motiverte husholdninger og kapasitet i bygghåndverksbedriftene.

 

Kontaktpersoner:

Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling Byggmesterforbundet
Tlf. 918 93 800, fia@byggmesterforbundet.no

Knut Strand Jacobsen, adm. direktør Byggmesterforbundet
Tlf. 45 49 20 10,  ksj@byggmesterforbundet.no

 

07/10/2022