Nyheter

Nye regler for måling av areal fra 01.01.2024

Den nye standarden er mer komplett enn tidligere, med et eget boligtillegg som kan erstatte takstbransjens egne retningslinjer for arealmåling

Illustrasjon: Norsk Eiendom

Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegninger av bygg, har vært under revisjon siden 2017. Nå er den ferdig og nye regler for måling av areal og opplysning av areal i takstrapporter, er gjeldende fra nyttår. Den nye standarden er mer komplett enn tidligere, med et eget boligtillegg som kan erstatte takstbransjens egne retningslinjer for arealmåling. Nå blir det ett dokument, som alle bransjeaktører skal bruke.

Det meste er som før og reglene om hvorvidt et areal skal regnes med (målbarhet/måleverdighet) er de samme.

Endringene i de nye arealreglene er i hovedsak:

  • Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes
  • Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal)
  • BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b
  • I tillegg opplyses det om åpent areal
  • Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (AHL) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og AHL kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA)

 

Ikrafttredelse av nye regler og overgangsperiode

Regler om hvilke standarder som gjelder for henholdsvis bygningssakkyndige og eiendomsmeglere i overgangsperioden, følger av NS 3940: 2023 tillegg D.

  • Ved oppmåling av boliger må takstingeniører/bygningssakkyndige følge de nye reglene fra 1. januar 2024.
  • Før 1. januar kan takstingeniører/bygningssakkyndige måle areal og opplyse areal etter begge regelsett.
  • Eiendomsmeglerbransjen skal følge reglene i den nye standarden for eiendomsmeglingsoppdrag som er inngått fra og med 1. januar 2024.
  • For eiendomsmeglingsoppdrag som er inngått før 1. januar 2024, kan arealopplysninger i henhold til gammel standard fortsatt benyttes så lenge eiendomsmeglingsoppdraget løper.

 

Les mer om endringene i standarden her hos Eiendom Norge

 

07/11/2023