Nyheter

Nye lovkrav fra 01.01.2023 ved arbeider på eksisterende bygg

Forslag til endringer i plan og bygningsloven var på høring i 2019 og nye regler for arbeider på eksisterende bygg vil tre i kraft fra 01.01.2023.

Den varslede endringen i plan og bygningsloven omhandler i hovedsak vilkårene for å søke unntak for tekniske krav. Til nå har det vært mulig å søke unntak etter PBL §31-2 for tekniske krav som medfører uforholdsmessige kostnader, men denne teksten blir endret fra nyttår og erstattet med en ny unntaksbestemmelse. I ny unntaksbestemmelse er dette med uforholdsmessig kostnad fjernet og erstattet med en bestemmelse som gir kommunen anledning til å gi unntak hvis det vurderes som forsvarlig ut ifra helse, miljø og sikkerhet. Regjeringen mener at dette skal gjøre det enklere å få tillatelse til tiltak.

Relevante krav i teknisk forskrift gjelder uavhengig av om tiltaket krever søknad eller ikke. Unntaksbestemmelsen om krav som medfører uforholdsmessige kostnader har vært en grei rettesnor både for tiltak som krever søknad og tiltak uten søknad. Kommunalteknisk forening har tidligere laget en eksempelsamling for tiltak på eksisterende bygg hvor nettopp denne unntaksbestemmelsen har vært sentral. Denne eksempelsamling vil ikke lenger kunne benyttes etter lovendringen.

Ny veileder

Som tidligere så er det ikke laget noen forskrift til disse paragrafene, men Direktoratet for byggkvalitet har nå laget en ny veileder. Denne veilederen skal gjøre det lettere å få klarhet i hva slags tiltak som krever søknad og hva slags forskriftskrav som må oppfylles i de forskjellige tiltakene. Veilederen finner du her på direktoratet sine hjemmesider.

alt

Unntaksbestemmelse i §31-2 som blir fjernet fra nyttår

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.

For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk.

Ny unntaksbestemmelse gjeldende fra nyttår

§ 31-4. Kommunens adgang til å gi helt eller delvis unntak fra krav

Ved tiltak etter § 20-1 på eksisterende byggverk kan kommunen gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. 
Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende: 

a. byggverkets alder, formell vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand

b. forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak

c. fordeler som oppnås med tiltaket.

Innen rammen av de hensyn loven skal ivareta, kan kommunen stille vilkår som kan redusere ulemper eller skadevirkninger tillatelsen kan føre til. 
Departementet kan gi forskrift om kommunens adgang til å gi tillatelse etter første ledd.

I tillegg til endringene i unntaksbestemmelsene gjøres det noen endringer i forhold til kommunens rett til å pålegge huseieren sikringsarbeider for å holde bygg i forsvarlig stand slik at de ikke medfører fare for omgivelsene.

Du kan lese mer om endringene her på regjeringen.no: Nye reglar ved arbeid på bustadar og bygg frå årsskifte

Byggmesterforbundet vil fortsette å jobbe for at det lages en forskrift for ROT markedet inklusive disse lovparagrafene.

KURS I ARBEIDER PÅ EKSISTERENDE BYGG

Vi har oppdatert vårt kurs i Arbeider på eksisterende bygg etter de omtalte lovendringene som trer i kraft 1.1.2023. Det er foreløpig satt opp kurs i Oslo i januar. Dette er åpent for påmelding, med påmeldingsfrist 10. januar. Over nyttår vil det bli satt opp flere kurs andre steder i landet. Mer om kurset. 

 

13/11/2022