Nyheter

Løsning i Roaykledning-saken

Regjeringen endrer teknisk forskrift og gjør det mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på byggeprosjekter med royalimpregnert kledning.

Byggmesterforbundet viser til den uavklarte situasjonen som har vært siden nyttår tilknyttet impregnert royalkledning og at vi sammen med andre organisasjoner har arbeidet inn mot sentrale myndigheter for å finne løsninger, både midlertidig og på mer permanent basis.

I dette arbeidet har det også vært avholdt møter med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen har i dag i statsråd vedtatt endringer i § 3-1 i byggteknisk forskrift (TEK17) hvor man fjerner koblingsregelen mellom dokumentasjonsforskriften og byggteknisk forskrift. Se pressemelding

Endringen trer i kraft umiddelbart og innebærer at det er mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for byggeprosjekter med royalkledning.

Byggmesterforbundet vil gi honnør til departementet for rask behandling og at man gjennom forskriftsendringen har kommet frem til en løsning som innebærer at bygg med royalimpregnert kledning kan tas i bruk. Dette forutsatt at det gjennom en analyse, og med eventuelt gjennomførte kompenserende tiltak, kan dokumenteres at kravene i byggteknisk forskrift er oppfylt.

Konkret innebærer regelendringen at ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til å lukke avvikene knyttet til royalimpregnert trekledning. Dette gjelder for bygninger hvor konsekvensen av en brann vil være liten til middels. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil sørge for at det gis informasjon til kommuner, byggenæringen med flere om denne beslutningen, og hvordan den kan følges opp.

Kontaktpersoner i Byggmesterforbundet:  

30/04/2021