Nyheter

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven negativt for bygghåndverksbedrifter med faste ansatte og lærlinger

Byggmesterforbundet støtter regjeringens ambisjoner for et seriøst arbeidsliv og at det innrettes tiltak inn mot de utfordringer som er gjeldende i deler av byggenæringen. Dessverre er ikke det lovforslaget som nå oversendes Stortinget målrettet mot den situasjonen som beskrives.

Pressemelding 17. juni 2022: 

Forslaget vil være sterkt inngripende ovenfor de seriøse bedriftene og særlig negativt og konkurransevridende for håndverksbedriftene, hvor fast ansatte fagarbeidere er hovedmodellen, og det satses på lærlinger.

Byggmesterforbundet mener innstramminger i innleieregelverket må rettes direkte inn mot de aktører som har etablert permanent innleie til grunn som forretningsmodell, og i den delen av byggenæringen hvor omfanget er stort.

Lovforslaget beskriver viktige utfordringer i deler av byggenæringen, men peker samtidig på at det er forskjeller også innad i næringer når det gjelder bruk av innleie. Disse forskjellene er også gjeldende for byggenæringen. Regjeringen har ikke tatt hensyn til høringsinnspill som understreker de ulikheter som er rådende mellom bransjer, forskjeller i driftsform mellom de største aktørene og alle de små og mellomstore foretakene, da i særdeleshet bygghåndverksbedriftene. Når det i lovforslaget fastslås at det er krevende å fange opp dette, er det å legge gjennomsnittstall til grunn for de innstramminger som foreslås, et angrep på seriøse bedrifter i næringen.

Byggmesterforbundet registrerer at regjeringen legger til grunn at store byggeplasser og de større aktørene utgjør hoveddelen av byggenæringen, mens det faktisk er motsatt. Innstramminger i innleieregelverket må målrettes direkte inn mot de de aktører som har etablert permanent innleie til grunn som forretningsmodell, og der hvor omfanget er stort.

Byggmesterforbundet bestrider hjemmelsgrunnlaget for forslaget om å videreføre bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven som gir en eksklusiv rett til innleie for bedrifter bundet av tariffavtale. Dette fordi det i byggenæringen ikke er slik at bedrifter med tariffavtale gjennomgående er mer seriøse, eller i mindre grad benytter innleie. Byggmesterforbundet vil advare mot at Stortinget viderefører å tre direkte inn i partsforholdene mellom arbeidslivets organisasjoner slik det ble gjort når bestemmelsen ble innført.

Byggmesterforbundet kan ikke se at forslaget om å fjerne regelen om mulighet for innleie ved arbeider av midlertidig karakter, er tilstrekkelig begrunnet. Bestemmelsen er avgjørende for at leverandørene kan stå ved sine kontraktsforpliktelser når det oppstår økt bemanningsbehov forårsaket av åpenbare utenforliggende og ikke planlagte omstendigheter.

Til forslaget om totalt innleieforbud i byggenæringen i Osloregionen mener Byggmesterforbundet at dette også er for inngripende. Sett fra bygghåndverksbedriftenes ståsted i næringen er det ikke slik at bruken av innleie i denne regionen skiller seg ut fra landet for øvrig. Det vil derfor, sammen med de øvrige innstramningsforslag, være sterkt konkurransevridende og inngripende.

Byggmesterforbundet viser til at for bygghåndverksbransjene vil andre reguleringer enn det som kan gjøres i Arbeidsmiljøloven, ha større betydning. Det vises til regjeringens varslede arbeide med endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg vil Byggmesterforbundet påpeke at det lenge etterlyste arbeidet med byggereglene, og da særlig etablering av et skjerpet kontrollregime og kvalifikasjonskrav i deler av rehabiliterings- og vedlikeholdsmarkedet, vil være avgjørende.

For nærmere informasjon, kontakt

Frank Ivar Andersen
e-post fia@byggmesterforbundet.no , telefon 918 93 800

17/06/2022