Nyheter

Byggmesterforbundet på høringsmøte i Stortinget om Fullføringsreformen

Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet deltok 26. april 2021 på høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Meld. St. 21 (2020-2021) - Fullføringsreformen.

I de tre minuttene som var tildelt, la Andersen vekt på følgende i sitt innlegg:

Støtter målet om at elevene har minimum videregående opplæring (VGO) som gjennomført utdanning, men ser utfordringer

Byggmesterforbundet støtter forslaget om utvidet rett til å fullføre og rett til rekvalifisering, men ser at det er utfordringer knyttet til «rett til læreplass», eller et likeverdig tilbud. Meldingen omhandler ikke det forhold at mange er «plassert» innenfor VGO uten at de egentlig ønsker å være der de er. Dette skyldes bl.a. svakheter ved rådgivning i ungdomsskolen. Byggmesterforbundet mener det ikke er mulig å gjennomføre VGO, hvis ikke forutsetningene eller viljen er tilstede hos den enkelte elev.

Yrkesfagene må tidlig ut i praksis

Innenfor yrkesfagene er det en utfordring at man ikke tidlig nok i utdanningen «møter faget», og får den nødvendige vekslingen mellom praktisk læring og fagteori. Utdanningens lengde er lik for de fleste yrkesfag – men det er stor variasjon i mengden yrkesteori og praktiske ferdigheter. Yrkesfag er en profesjonsutdanning hvor elevene har valgt en tydelig retning. Byggmesterforbundet er enig i forslaget om å endre inntaksforskriften for yrkesfag slik at programfag vektes tyngre enn fellesfag.

Elever som ikke er formidlingsbare for læreplass løses ikke med økt lærlingetilskudd 

Tømrerfaget er ett eksempel på et yrkesfag hvor ikke alle får læreplass. Dette på tross av at bedriftene mangler, og ønsker, flere lærlinger. Det er flere årsaker til at elevene ikke er formidlingsbare. Samtidig er det ikke slik at dette alene kan løses med økt lærlingetilskudd eller andre økonomiske stimuleringstiltak.

Nei til «Fagbrev som elev»

Det kan være mulig for enkelte yrkesfag å opprette et likeverdig tilbud i skole for dem som ikke får læreplass, men hovedbildet er at dette ikke er gjennomførbart. Et «skolesvennebrev» vil kreve betydelige investeringer for skoleeier, uten at dette vil erstatte læretid i bedrift.

I stedet for å fremstille en Vg3-utdanning som likeverdig, anbefales det at eleven gis et kompetansebevis. Det kan gi muligheter for å gå videre i annen utdanning, eller på et senere tidspunkt gjennomføre fagprøve.

Opplæringskontorene har en viktig rolle

Vi er overrasket over at opplæringskontorene ikke er omhandlet i meldingen. Ikke minst tilknyttet forslagene om å styrke svake elever og ha tettere oppfølging, vil opplæringskontorene spille en viktig rolle for å oppnå fullføring. Byggmesterforbundet vil understreke den viktige rollen opplæringskontorene spiller med å sikre gode læringsarenaer og ved oppfølging av lærlingene.

Språkutfordringer

Meldingen viser til språkutfordringer og Byggmesterforbundet mener det er grunnleggende at elevene sikres norskferdigheter før eleven går inn i videregående opplæring. Dette for å sikre god integrering, muligheter for å lære fagene og kunne gå videre til annen utdanning, eller få læreplass.

Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring – Psykiske plager og lidelser

Meldingen tar opp viktige forhold tilknyttet de økende psykiske plager og lidelser hos de unge. I vårt høringsinnspill viser vi til behovet for bedre informasjonsutveksling mellom de ulike nivåer i skolen og videre inn mot opplæringsbedrift og opplæringskontor. Får man dette til og det settes av tilstrekkelig ressurser, vil det bidra til økt fullføring.

alt

Fullstendig høringsinnspill fra Byggmesterforbundet kan leses her:

Fullføiringsreformen  –  Høringsinnspill fra Byggmesterforbundet

Se forslaget til fullføringsreform: Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen

26/04/2021