Nyheter

Byggmesterforbundet etterlyser resultatet av Byggkvalitetutvalgets arbeid med nye byggeregler og kvalifikasjonskrav

For å sikre god byggkvalitet og tiltak mot useriøse aktører, varslet daværende kommunal- og moderniseringsminister i 2017 at han ville sette i gang en ryddejobb i regelverket. Fire år senere er arbeidet ikke avsluttet. Regelverket for kvalifikasjonskrav er fortsatt basert på overgangsordning og Byggmesterforbundet er bekymret for at departementets fokus har flyttet seg til andre saksområder enn det som var bakgrunnen for statsrådens initiativ. 

Pressemelding 10. juni 2021

I 2017 besluttet daværende statsråd Jan Tore Sanner å nedsette et hurtigarbeidende ekspertutvalg, – Byggkvalitetutvalget. Målsetningen var at man skulle ha kjøreregler som gir kvalitet i bygg og anlegg og samtidig gjøre det enkelt å være seriøs. Videre understreket statsråden at det er helt avgjørende at næringen, markedet og myndighetene har tillit til de ordninger som gjelder, samtidig som man sørger for likebehandling av norske og utenlandske foretak.

Initiativet til en gjennomgang av regelverket kom som følge av en periode med mye uro tilknyttet kvalifikasjonskrav, Sentral godkjenningsordning, omfang av byggefeil, manglende kontroll og utfordringer i ROT-markedet.

Når arbeidet ble igangsatt ble det lagt et løp slik at man så for seg nye regler gjeldende fra 1. juli 2021. Byggkvalitetutvalget skulle gjennomføre sitt arbeid innenfor ett år og levere sin rapport til departementet 1. juli 2019. Isteden ble den levert i februar 2020. Dette har medført at overgangsordninger for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenningsordning har blitt forlenget ved to anledninger og nå er gjeldende til 1. juli 2022, og at kvalifikasjonskrav i byggenæringen fortsatt er basert på en midlertidig ordning. 

Byggmesterforbundet støttet statsrådens initiativ, men var overrasket over at de betydelige bygghåndverksinteressene i saken ikke ble representert i det nedsatte Byggkvalitetutvalget, og heller ikke i tiden etter at rapporten ble fremlagt synes å ha den nødvendige oppmerksomhet.

Byggmesterforbundet representerer store deler av de aktører i næringen som dette arbeidet ble igangsatt for. Forbundet har derfor i brev av 9. juni til Statsråd Nikolai Astrup i KMD, bedt om en avklaring på fremdrift i arbeidet, og om det fortsatt er slik at det planlegges for at nytt regelverk som bedre sikrer byggkvalitet og seriøsitet, blir gjeldende fra 1. juli 2022. 

 

Kontaktperson: 
Frank Ivar Andersen – Avdelingsleder politikk
Tlf. 918 93 800, fia@byggmesterforbundet.no 

 

10/06/2021