Byggmesterforbundets landsmøte: Hele byggenæringen må samle seg om en skjerpet lærlingeklausul

Uttalelse fra Byggmesterforbundets Landsmøte fredag 29. mai på Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

Når regjeringen den 13. januar la frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet var ett av de 22 tiltakene å innføre krav i regelverket for offentlige anskaffelser ved å skjerpe lærlingeklausulen. Videre er dette senere presisert ved at det skal være lærlinger i tiltaket når det er grunnlag for det. Byggmesterforbundet gir sin fulle tilslutning til regjeringens innskjerping da offentlige oppdrag i bygge- og anleggsektoren dessverre er preget av lærlingemangel, samtidig som det er behov for en betydelig økning i utdanning av nye yrkesfagarbeidere til bygge- og anleggsfagene.

Samtidig er Byggmesterforbundets landsmøte bekymret for at næringen selv ikke skal bidra konstruktivt slik at regjeringens skjerpede krav om lærlinger på offentlige prosjekter og rammeavtaler innfris. Det vil være et paradoks hvis næringen selv ikke kan samle seg om et regelverk som ivaretar de nødvendige hensyn når myndighetene selv erkjenner at det er nødvendig å ta grep.

I byggfagene er det mangel på kvalifisert arbeidskraft i alle bransjer og Byggmesterforbundets landsmøte forventer at det kommer på plass en skjerpet lærlingeklausul som virker slik at det blir flere lærlinger i alle fag. Videre at den styrker markedsmulighetene for svennebedrifter med lærlinger. Dette krever at offentlig anskaffelsesregelverk endres slik at:

1. Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det stilles krav til bruk av lærlinger.

2. Kravet til lærlinger i leveransen skal fremkomme av konkurransegrunnlaget.

3. Lærlingen(e) kan komme fra ethvert EU/EØS-land omfattet av en yrkesopplæring som faller innenfor lærlingeklausulens hensikt, hvor den utenlandske ordning ivaretar et utdanningsmessig formål.

4. Side-/ underleverandør innenfor fagområder med lærlingeordning og definert lærlingebehov må også underlegges lærlingeklausulen, og derfor må disse være offentlig godkjent lærebedrift og forpliktes til å bidra med lærlinger i prosjektene.  

5. Dersom leverandøren(e) kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å fremskaffe lærlinger som ikke har ført frem, kan leverandøren anmode oppdragsgiver om bistand til å fremskaffe lærlinger. Dersom oppdragsgiver ikke kan bistå, bortfaller lærlingekravet. 

6. I alle utlyste konkurranser om rammeavtale for offentlig myndighet hvor det er arbeider i en bransje innenfor yrkesfag med klart behov for lærlinger, skal lærlingeklausul legges til grunn.  En oversikt over inngåtte kontrakter må være offentlig tilgjengelig, slik at alle kan kontrollere at dette er leverandører som er offentlig godkjent lærlingebedrift.  

7. For å bidra til en ønsket utvikling i antall læreplasser gjennom offentlige anskaffelseskontrakter, innføres et "Følg og forklar prinsipp". Dette innebærer at dersom offentlige virksomheter ikke benytter lærlingeklausulen i relevante kontrakter, skal virksomhetens begrunnelse dokumenteres skriftlig.

Byggmesterforbundets landsmøte har den forventning til den seriøse delen av norsk bygge- og anleggsnæring at den støtter regjeringens forslag til en skjerpet lærlingeklausul på offentlige oppdrag, og bidrar konstruktivt til å få et effektivt regelverk på plass for å sikre dette.


Kontaktpersoner:

Styrets leder Åsmund Østvold,  404 06 210

Daglig leder Frank Ivar Andersen, 918 93 800

Styreleder Åsmund Østvold

 

 

                                                                                       

 

Publisert: 29.05.15