KORONAVIRUSET: Utleie av egne ansatte et alternativ til permittering?

Innleie illustrasjon pressemelding.jpg

Utleie av egne ansatte til andre produksjonsbedrifter kan være et godt alternativ til permittering.

BNL om utleie til andre: 

Mange bedrifter opplever at de ikke får levert nødvendige varer eller at leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stopper opp fordi koronaviruset har gitt opphav til ulike driftsforstyrrelser. Det kan også oppstå arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir eller inngåtte kontrakter kanselleres. I disse tilfellene kan det bli nødvendig å iverksette arbeidsrettslige tiltak. Bedriftene må vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige og best egnet for å ivareta hensynet til både bedriften og de ansatte – innenfor de rammer lov og avtaleverk setter. I den forbindelse kan utleie av egne ansatte til andre produksjonsbedrifter være et godt alternativ til permittering. Dette er et tiltak bedriftene i bygg- og anleggsnæringen har god erfaring med å benytte, og som gir de ansatte arbeid og lønnsinntekt, og dermed større forutsigbarhet enn ved permittering. 

 
Innleie fra produksjonsbedrifter er regulert i arbeidsmiljøloven og du kan lese mer om temaet på Arbinn: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/for-medlemmer/prosessveileder-innleie/#part3