Endringer i energireglene for laftede bygninger fra nyttår

Lafting.jpg

Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger. 

Endringene gjøres i byggteknisk forskrift (TEK) § 14-5 fjerde ledd og i § 14-3 og trer i kraft 1. januar 2018.

Endringen i § 14-5 fjerde ledd om omfordeling fører til at det er nødvendig å innføre egne minimumskrav i § 14-3 første ledd med ny bokstav b. Denne bestemmelsen gjelder for bygninger med laftede yttervegger.

Minimumskravene sikrer en minstestandard på bygningskroppen ved omfordeling. Videre gjelder § 14-3 annet ledd med krav til isolasjon av rør også for bygninger med laftede yttervegger.


Bakgrunn for endringen

Fram til 1. januar 2018 er det gitt en særlig overgangsordning for fritidsboliger med laftede yttervegger.

I toårsperioden fra de nye energireglene ble fastsatt i 2016, har tiltakshaver hatt mulighet til å bruke det tidligere regelverket (før 1. januar 2016) i søknader om fritidsboliger med laftede yttervegger på over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA.

Laftebransjen har påpekt at kravene i § 14-5 fjerde ledd har vært så strenge at enkelte produsenter ikke klarer å oppfylle de nye energikravene for tradisjonelle laftede bygninger. På bakgrunn av dette har Direktoratet for byggkvalitet hatt på høring et forslag til endrete bestemmelser som gjelder energikrav for boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger. Det er resultatet av denne høringen som er bakgrunnen for forskriftsendringen som trer i kraft ved nyttår. 

Les mer på DiBKs nettsider om bakgrunnen for endringen her

Oppdatert forskrift og veiledning finner du på dibk.no etter ikrafttredelsen.