KORONAVIRUSET - Byggmesterforbundets vurdering av regjeringens krisetiltak for næringslivet

Korona regjeringens krisepakke.jpg

Regjeringen la i dag fram prioriterte strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser hos norske bedrifter. Umiddelbare kommentarer er at vi er tilfreds med redusert lønnsplikt for arbeidsgivere og forslag som fører til skattemessige lettelser. Samtidig er vi overrasket over at utfordringer for bedrifter og ansatte som er småbarnsforeldre ikke er ihensyntatt i forbindelse med regjeringens beslutning om å stenge ned barnehager/skoler. 

Vi vil arbeide videre med dette spørsmålet. 

Vi merker oss at regjeringen varsler at de fremlagte tiltakene er første fase av krisepakke for næringslivet. Det kommer en fase 2 med nye tiltak innen kort tid - før påske. 

 

Tiltakene som i størst grad vil berøre våre medlemsbedrifter er følgende:

Permitteringsregelverket

  • Regjeringen foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
  • Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
  • Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.


Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 18/19

  • Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.


Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

  • Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

 

Publisert: 13.03.20