Byggmesterforbundet vant frem i KOFA-sak mot Namdalseid kommune

Pressemelding 4. mai 2017: Byggmesterforbundet har vunnet frem i en sak fremmet for Klagenemnda for offentlige anskaffelser - KOFA, mot Namdalseid kommune gjeldende bygging av flyktningeboliger.

I sin kjennelse av 24. april konkluderte KOFA med at leiekontrakten var å anse som en bygge- og anleggskontrakt, og ut i fra kontraktens verdi skulle den vært kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Da dette ikke var gjort fant KOFA at avtalen Namdalseid kommune inngikk med valgte leverandør var en ulovlig direkte anskaffelse.
 

Byggmesterforbundet henvendte seg gjennom brev av 28. oktober 2015 til kommunen hvor det ble vist til gjeldende lovverk ved denne type anskaffelser. Kommunens svar gjennom brev av 30. oktober 2015 var avvisende i forhold til de anførsler som ble reist, og henviste isteden til at dette "var en benyttet fremgangsmåte ovenfor andre kommuner i nærområdet tidligere, og kommunen har hatt tillit til at dette har foregått innenfor rammene av lov og forskrift".
 

Med en slik tilnærming til lov- og regelverk fra Namdalseid Kommune fant Byggmesterforbundet det nødvendig å forelegge saken for KOFA, som altså gir Byggmesterforbundet medhold i saken. Byggmesterforbundet finner det særlig alvorlig at kommunen, selv etter å ha fått seg forelagt innvendinger til anskaffelsen, ikke behandlet saken med det nødvendige ansvar. Videre at det, ifølge Namdalseid kommune, er gjeldende praksis også i andre kommuner i regionen.
 

I sin henvendelse til kommunen viste Byggmesterforbundet til at situasjonen i forbindelse med bosetting av flyktninger er en stor utfordring og at det er behov for raske beslutningsprosesser. Byggmesterforbundet kunne likevel ikke se at det var grunn til at dette ikke kunne løses innenfor stramme tidsrammer gjennom konkurranseutsetting. Nettopp på grunn av store utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger og de økonomiske utfordringer dette medfører for offentlig sektor, må det utvises overvåkenhet og fokus på å utnytte ressursene på best mulig måte.

Offentlig sektor er som innkjøper en betydelig markedsaktør. I tillegg til å oppfylle lovens krav for å sikre effektiv anvendelse av offentlige midler, er det også god næringspolitikk å utfordre bedriftene gjennom konkurranse om oppdragene. Namdalseid kommune har dessverre sviktet både i etterlevelse av myndighetenes regelverk og næringens muligheter til å delta i konkurransen.

 

Kontaktperson: Daglig leder Frank Ivar Andersen: 91 89 38 00 - www.byggmesterforbundet.no     

Vedlegg


 

Publisert: 04.05.17

 

Byggmesterforbundet vant frem i KOFA-sak mot Namdalseid kommune:

Pressemelding 4. mai - pdf
Pressemelding 4. mai - word.dok

Vedlegg til pressemelding 4. mai