Brudd i forhandlingene FOB 2020

2020_fob_brudd.jpg

Fredag 07.08. ble det brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og BNL om Fellesoverenskomsten for Byggfag. Oppgjøret går dermed til mekling.

Foto BNL: Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL og Per Schau, forhandlingsleder i Fellesforbundet.

 – Forhandlingene var ventet å bli spesielt krevende i år. Vi erkjenner at vi har behov for bistand fra Riksmekleren for å finne løsninger på utfordringene, sier Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL.

Årets lønnsoppgjør ble utsatt i mars på grunn av koronasituasjonen, og startet opp igjen 6. august. Det var avsatt to dager til forhandlinger. Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med BNL i dag fredag 07.08. kl 09.30 og varsler plassoppsigelser for samtlige medlemmer (ca 18 000) i NHO-bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene til møte. Dersom meklingen ikke fører frem, kan en eventuell streik tidligst starte fredag 21. august – følg med på tariffsidene på www.bnl.no for nærmere informasjon.

 

Konfliktberedskap

Bedriften må vurdere konsekvensene av at organiserte arbeidstakere i Fellesforbundet blir tatt ut i en eventuell konflikt. Det må vurderes om det er mulig å fortsette virksomheten med gjenværende bemanning eller om virksomheten på enkelte prosjekter stopper helt eller delvis.

Bedriftene må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte dersom det blir streik. Det gjelder uorganiserte arbeidstakere og ansatte organisert i andre forbund, f. eks funksjonærer.

Lærlinger er ikke omfattet av plassoppsigelsen og skal fortsette arbeidet så lenge det kan gis forsvarlig opplæring. Lærlinger kan permitteres med minst 7 dagers varslingsfrist når det ikke er mulig å drive rasjonell opplæring.

Om betinget permittering viser vi til Hovedavtalen Kap. VIII, spesielt §§ 7-2, 7-4 og 7-5. Vi presiserer at det etter Hovedavtalen er en plikt for bedriften å konferere med tillitsvalgte før permitteringsvarsel gis. Betinget permitteringsvarsel kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som midlertidig er fraværende varsles på hensiktsmessig måte. Varslingsfristen er minst 14 dager når ansatte i egen bedrift kan bli tatt ut i konflikt.

Vi viser til heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" som finnes på BNLs hjemmeside, På side 12 i heftet finns regler om betinget permitteringsvarsel. Eksempel på betinget permitteringsvarsel står på side 21. Varselet gjelder den enkelte arbeidstaker og fristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

 

Fristforlengelse

BNL anbefaler at bedriften vurderer behovet for informasjon til kunder om at en eventuell streik kan føre til krav om fristforlengelse i prosjekter.


Følg med på BNLs nettside om tariffoppgjøret for mer informasjon.

 

Kontaktpersoner i BNL:


Kilde: BNL

 

Publisert: 10.08.20